Elgtråkket borettslag

Tilsvar i forliksklage 2019: Føkk hele greia!

Nei, undertegnende er IKKE enig i klagen! I tillegg til å være en helt uakseptabel bruk av borettslagets midler er dette et grovt angrep på ytringsfriheten! Ikke bare min ytringsfrihet, men alle beboernes rett til å stille kritiske spørsmål til hva som skjer i borettslaget, si sin mening om styre og stell i Elgtråkket borettslag, samt ta opp ømtålige temaer om ting man er misfornøyd med.

Norges grunnlov

§100. Ytringsfrihet skal det være

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra bilder.

I tillegg til å sensurere kritikk rettet mot styret og angripe beboernes ytringsfrihet, har medlemmer av styret også begått alvorlige brudd på samtlige paragrafer i Norges lover, men dette er forhold som skal innklages til politiets myndighet og hører ikke hjemme i Forliksrådet.

Styret har hverken rett til, eller lov til å straffe meg ved å ta fra meg lønnet arbeid og oppgaver bare fordi de ikke liker navnet på en facebook-gruppe jeg administrerer for beboerne. Jeg representerer tross alt ikke styret. Det er ikke min oppgave å etterkomme deres kontrollbehov. Det er derimot styrets oppgave å representere meg og andre beboere og våre interesser. Selv om de synes det er aldri så irriterende at vi diskuterer saker som angår borettslaget i et åpent forum og ikke bare slarver på hushjørnene. Det er det de er blitt satt til å gjøre da de ble valgt inn i styret gjennom en demokratisk prosess av Generalforsamlingen. De ble ikke valgt inn i styret for å drive klappjakt på meg og andre beboere som gir uttrykk for at de er misfornøyde med tingenes tilstand. Offentlig. Det er min oppfatning at noen medlemmer av styret ikke er videre interessert i det som er det beste for alle, men hovedsakelig er opptatt av å opprettholde status quo som maktinstitusjon. Jeg vil påstå at dette meningsløse søksmålet understreker dette synspunktet. Videre må jeg si at jeg synes det er rimelig frekt å pålegge beboerne ansvaret for å betale for dette. Skal hele borettslaget straffes fordi styret føler seg forulempet av navnet på en gruppe på facebook? Eller er meningen å få beboerne til å tro at det er min skyld at de blir pålagt denne unødvendige utgiften? I så tilfelle oppfatter jeg dette som en ren hatkampanje mot meg som beboer og privatperson.

Utdrag fra innkalling til Generalforsamlingen 2019

Hva angår mitt ansettelsesforhold.

Arbeidsmiljøloven tar sikte på å sikre arbeidstakeren et sterkt stillingsvern, hvilket blant annet innebærer at det må foreligge en saklig begrunnelse for oppsigelse fra arbeidsgivers side, jf. § 15-7. Den sikrer således arbeidstakeren en viss forutberegnelighet og trygghet i forhold til arbeid og lønn. I de tilfeller hvor arbeidstakere jobber på den ene midlertidige kontrakten etter den andre, undergraves stillingsvernet. En oppsigelse skal foruten en saklig begrunnelse inneholde følgende:

  1. Arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og retten til å reise søksmål
  2. Arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen, jf. Arbeidsmiljøloven § 17-3, 17-4 og 15-11
  3. Hvilke frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen
  4. Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist
  5. Ved oppsigelse pga. virksomhetens forhold må det også stå opplysninger om fortrinnsrett, jf. Arbeidsmiljøloven § 14-2

Oppsigelsesbrevet må dessuten leveres til den ansatte personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse. Oppsigelse sendt per epost er ikke gyldig.

Oppsigelse sendt per epost

Styret er ikke lenger tjent med å ha meg som flaggheiser og grunnen er at jeg trakasserer styret som tross alt er mine arbeidsgivere? Hvordan trakasserer jeg dem? Når har jeg beskyldt styret for underslag? Denne oppsigelsen kom etter at jeg skiftet navn på gruppa som jeg gjorde på oppfordring fra styret etter dagevis med meldinger og telefonsamtaler som alle sammen gikk på at styret er redd for kritikk og misforståelser hvis jeg kalte gruppa Elgtråkket borettslag. Gruppa hadde hatt det navnet en god stund uten at det kom noen protester. Protestene kom beleilig nok da jeg var ferdig med å olje alle utebordene og årets siste offentlige flaggdag, (så nært som 1. juledag), var unnagjort. Og hva har navnet på facebook-gruppa, eller innholdet i den noe som helst med min oppgave som flaggheiser å gjøre? Jeg heiser ikke flagget som administrator av denne gruppa. Jeg administrerer ikke denne gruppa som flaggheiser. Jeg administrerer ikke denne gruppa på vegne av styret. Facebook-gruppa som da fikk navnet Kritisk tenking om styre og stell av Elgtråkket borettslag administrerer jeg som beboer og privatperson og har ingenting med styret å gjøre! Jeg får heller ikke betalt av styret for å administrere den og etterkomme styrets uendelige krav gjennom 3,5 år om hvordan jeg skal administrere den, hva den skal inneholde og hva jeg må skrive der, noe som faktisk ikke rager styret i det hele tatt. Da styret krevde at jeg skiftet navn på gruppa var det med begrunnelsen at de var redde for kritikk rettet mot styret, ikke at jeg ikke kunne bruke navnet fordi styret har enerett på å bruke navnet Elgtråkket borettslag. Nå har ikke jeg sjekket med facebook-teamet om dette stemmer, men jeg lurer på om ikke styret tar feil akkurat der da jeg ikke brukte navnet kommersielt, men for å tilkjennegi at gruppa er for beboere i nettopp Elgtråkket borettslag. Dette kunne de ha klaget på til facebook-teamet, men det var selvfølgelig litt seint etter at jeg allerede hadde skiftet navn på gruppa, ikke sant?! Hva navnet på en facebook-gruppe er eller ikke er, er uansett ikke grunn til å si meg opp som flaggheiser, selv om de ikke liker det nye navnet. Å ta fra meg mine lønnede arbeidsoppgaver i borettslaget er rein skjær hevn fra styret fordi jeg ikke lar dem kontrollere innholdet i denne gruppa, og hvorfor skulle jeg det? Kan de ikke lage sin egen facebook-gruppe? Det er faktisk helt vanlig at borettslag har en gruppe der beboerne kan syte og klage og komme med forslag. Ikke alltid så gøye for styret, men de får tross alt veldig godt betalt for vervene sine, og det er da bedre å ha en gruppe der man kan lufte både det ene og det andre og også rydde opp i misforståelser, enn at folk sladrer på hushjørnene og forvirringen er total året rundt. Men det er kanskje sånn styret foretrekker å ha det? Jeg har derfor gjentatte ganger nektet å godta oppsigelsen, og som kommentar til denne eposten vil jeg henvise til hva Arbeidsmiljøloven sier om oppsigelser:

Jeg vil fokusere på arbeidsmiljølovens regulering av inngåelse og opphør av midlertidig arbeidsforhold, samt det stillingsvern som loven oppstiller. For at loven skal komme til anvendelse er det en forutsetning at det foreligger et avtaleforhold mellom partene, jf. aml. §1-8(2). Som et utgangspunkt må arbeidstakeren dessuten være ansatt hos arbeidsgiveren. §8. Arbeidstaker er ”enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste”, jf. bestemmelsens første ledd. En avgrensning må foretas mot selvstendig næringsdrivende som påtar seg arbeid på egen regning og risiko. §9 For slike tilfeller må arbeidskontrakten få virkning som en alminnelig kontrakt, og arbeidstakeren kan ikke påberope seg arbeidsmiljølovens regler.

Sms fra styreleder som svar på klage på oppsigelse

En ting er i hvert fall helt sikkert. Å heise flagget er ikke et oppdrag jeg har fått som selvstendig næringsdrivende. Jeg har ikke sendt ut noen faktura på utført arbeid. Jeg har derimot i 2018 fått utbetalt min lønn som styrehonorar. Som kommentar til denne sms’en jeg fikk av styreleder vil jeg si at nei! Å heise flagget er ikke et verv jeg har hatt som har opphørt. Verv er noe man blir tildelt i en demokratisk prosess av Generalforsamlingen. Å heise flagget er IKKE et verv. Oppgaven med å heise flagget fikk jeg i 2016, så det har heller ikke noe å gjøre med det vervet jeg ble valgt inn i i bomiljøkomiteen i 2018, som jeg trakk meg fra da dette spetakkelet begynte. Ikke bare pga av at styret trakasserer meg daglig på forskjellige måter i månedsvis, men også fordi jeg fant det helt umulig å få gjennomført de oppgavene jeg fikk tildelt av styret, også ubetalte oppgaver, på en praktisk fornuftig måte som ikke tok uker og måneder. Jeg vil gjerne legge til at det i motsetning til hva styret og deres advokat ettersigende tror, IKKE er styrets advokat som avgjør hvem som har retten på sin side i denne saken. I siste instans er det en dommer som avgjør hvem som har rett i hva og hvordan denne saken skal gripes an avslutningsvis. Husk at eksperter også kan ta feil, spesielt når de bare kjenner en side av en sak.

Da arbeidsforholdet per dags dato står uavklart, (er styret mine arbeidsgivere som de selv kaller seg i oppsigelsesbrevet, er det et oppdrag som advokaten deres kaller det, eller er det et verv, (noe som faller på sin egen urimelighet)), har jeg heller ingen klare klagefrister å forholde meg til, og oppgaven med å heise flagget er sågar fortsatt min uavhengig av om styret hindrer meg i å gjøre jobben min, eller ikke. Derfor har jeg valgt å ikke levere inn flaggene da jeg anser dem som mitt ansvar. At styret har valgt å la vaktmesteren i Bjørnefaret borettslag heise flagget i stedet for meg og har kjøpt inn to nye flagg FØR dette er avklart, er ikke mitt ansvar. Det er styrets valg å gjøre det slik, og derfor helt og holdent deres ansvar. Jeg vil gjerne påpeke at før jeg begynte å heise flagget på flaggdagene var det ingen som hadde gjort dette på årevis. At styret likevel har valgt å kjøpe inn nye flagg og betale en annen for å heise flagget, ser jeg bare som en fullstendig unødvendig pengebruk og maktdemonstrasjon fra styret, eller som det også kalles: Sløsing med borettslagets midler og mobbing av undertegnende!

Tatt i betraktning at det hverken foreligger noen fastsatt avtale om ansettelsens varighet, (om det er en midlertidig ansettelse, et oppdrag, eller et verv som styreleder også har kalt det), omstendighetene rundt oppsigelsen og at en annen nå har oppgaven med å heise flagget på offentlig flaggdager, kan ikke noe av dette anses som noe annet enn mobbing. Særdeles grov mobbing da dette ikke er en arbeidsplass jeg kan la være å oppholde meg på under konflikten, eller sykemelde meg fra. Det er nabolaget mitt, hjemmet mitt, et sted jeg faktisk ikke kan unngå med mindre jeg lar meg jage vekk og flytter.

Hva angår innlegget på facebook-gruppa Kritisk tenking om styre og stell i Elgtråkket borettslag der jeg stiller spørsmål ved hva det kalles når styret roter bort beboeres kvitteringer så beboerne ikke får refundert utlegg de har krav på å få refundert har jeg ikke så mye å si. Jeg har sammen med en nabo jobbet på dugnad HELE sommerhalvåret i flere år med å stelle både beplantning rundt flaggstanga og vanning av blomster og plen når det er nødvendig. Det har vært hyggelig selvfølgelig, men det er gratis arbeid ingen andre gidder å ta seg av. Jeg er uføretrygdet og har derfor svært lav inntekt, så når jeg da i tillegg til å jobbe gratis som gartner for borettslaget sommer etter sommer, at på til må betale for det ut av min egen lomme fordi styret roter bort kvitteringene mine, så synes jeg i det minste jeg må få lov til å spørre hva man skal kalle sånt. Er det underslag, eller økonomisk rot, eller hva kalles det. Jeg har vært nede på styrerommet ved flere anledninger. Det er lite, ryddig og oversiktlig, og jeg har vondt for å tro at noe bare forsvinner derfra med mindre noen fjerner det. Enten ved en feil, eller med vilje. Uansett hva som er årsaken til forsvinningen vil jeg gjerne ha tilbake pengene mine. Jeg er heller ikke den eneste beboeren som har levert inn kvitteringer som har «forsvunnet» etter at de ble levert til styret. Derfor så jeg det som betimelig å stille spørsmålet i tilfelle det er enda flere som har opplevd dette. Hvis det er en kultur for at kvitteringer forsvinner til stadighet, bør ikke dette granskes litt nærmere av f.eks. politiet?

Hva angår Inger Grindahlens ektemann Knut Slettens innlegg i facebook-gruppa Kritisk tenking om styre og stell i Elgtråkket borettslag, der han beklager seg over endringene i gruppa, om hvor forferdelig den har blitt, at dette er noe han ikke vil være en del av, etterfulgt av et kommentarfelt der alle blir oppfordret til å trekke seg fra gruppa og legge seg til i en ny gruppe som tilfeldigvis har samme navn som jeg har bygd opp som varemerke i 3 år; Elgtråkket vennelag, etterfulgt av en seanse på den lokale puben der to medlemmer av styret og deres ektefeller tramper inn i lokalet og demonstrativt hilser på alle bortsett fra meg og skriker meg inn i ansiktet om «sånn som jeg holder på», for ikke å snakke om alle de gangene de sitter og skuler ondt på meg under sosiale sammenhenger. Dette er det som kalles sensur av kritikk rettet mot styret og er både et skriftlig, verbalt og fysisk angrep på undertegnende og min ytringsfrihet. Mer mobbing! Beklager, men det er faktisk noe som heter å be om det, og det er ingen som kan kreve av meg at jeg ikke skal fortelle hele verden hvordan jeg blir behandlet av styret OG deres familie og venner. Til påstanden om kritikk rettet mot person, ikke sak og ærekrenkelse vil jeg sitere straffelovens §267. Krenkelse av privatlivets fred: Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

Helt til slutt vil jeg bare si at når styret og deres familier pøser meg ned med gaver, privilegier og lønnet arbeid ETTER at jeg har opprettet facebook-gruppa for beboerne, (hvor det mildt sagt var innmari mye klaging og kritikk rettet mot styret den første tida, noe jeg modererte etter beste evne), for deretter å ta privilegiene fra meg på dagen når jeg setter foten ned og nekter å spille på lag med dem mer, nok kommer innunder begrepet «Fra kameraderi til korrupsjon».

Når det kommer til styrets krav om erstatning kan jeg umulig ta det alvorlig. Det er ikke styret som skal ha erstatning. Det er jeg!

Alle andre forhold som har forekommet vil bli anmeldt til politiet den ********!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s